RTAS 2021

14:15 – 16:50 Poster/Demo Session

Chair: Wanli Chang, University of York

  • Brief Industry Paper: The Matter of Time — A General and Efficient System for Precise Sensor Synchronization in Robotic Computing (Teaser Video)
   Shaoshan Liu, Bo Yu, Yahui Liu, Kunai Zhang, Yisong Qiao, Thomas Yuang Li, Jie Tang, Yuhao Zhu
  • Brief Industry Paper: Workload-Aware GPU Performance Estimation in the Airborne Embedded System (Teaser Video)
   Yuan Yao, Sikai Wu, Shuangyang Liu, Qingshuang Sun, Gang Yang, Yujiao Hu, Yu Zhang, Huixia Liu, Xinyu Tian
  • Brief Industry Paper: An Infrastructure-Aided High Definition Map Data Provisioning Service for Autonomous Driving 
   Jinliang Xie, Jie Tang, Yanzhi Wang, Qi Zhu, Shaoshan Liu
  • Brief Industry Paper: Towards Real-Time 3D Object Detection for Autonomous Vehicles with Pruning Search 
   Pu Zhao, Wei Niu, Geng Yuan, Yuxuan Cai, Hsin-Hsuan Sung, Shaoshan Liu, Sijia Liu, Xipeng Shen, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin
  • Brief Industry Paper: An Energy-Reduction On-Chip Memory Management for Intermittent Systems 
   Yu-Pei Liang, Yu-Ting Fang, Shuo-Han Chen, Yen-Ting Chen, Tseng-Yi Chen, Wei-Lin Wang, Wei-Kuan Shih, Yuan-Hao Chang
  • Brief Industry Paper: Catching IoT Malware in the Wild Using HoneyIoT 
   Yiwen Xu, Yu Jiang, Lu Yu, Juan Li
  • Brief Industry Paper: AXI-Interconnect^RT: Towards a Real-Time AXI-Interconnect for System-on-Chips (Teaser Video)
   Zhe Jiang, Neil Audsley, Dayu Shi, Kecheng Yang, Nathan Fisher, Zheng Dong
  • Brief Industry Paper: A Model-Based Framework and Tool Support for Capturing System Verification Strategy 
   Mole Li, Alan Grigg
  • Brief Industry Paper: Optimizing Memory Efficiency of Graph Neural Networks on Edge Computing Platforms 
   Ao Zhou, Jianlei Yang, Yeqi Gao, Tong Qiao, Yingjie Qi, Xiaoyi Wang, Yunli Chen, Pengcheng Dai, Weisheng Zhao, Chunming Hu
  • Brief Industry Paper: SylixOS: A Secure and Compatible RTOS with Constant Scheduling on SMP 
   Yuanhai Zhang, Hui Han, Jinxing Jiao, Guizhou Xu, Gang Chen, Kai Huang
  • Brief Industry Paper: An Edge-Based High-Definition Map Crowdsourcing Task Distribution Framework for Autonomous Driving 
   Donghua Li, Jie Tang, Shaoshan Liu
  • Brief Industry Paper: Modeling and Verification of Descent Guidance Control of Mars Lander 
   Bohua Zhan, Bin Gu, Xiong Xu, Xiangyu Jin, Shuling Wang, Bai Xue, Xiaofeng Li, Yao Chen, Mengfei Yang, Naijun Zhan
  • Brief Industry Paper: HDAD: Hyperdimensional Computing-based Anomaly Detection for Automotive Sensor Attacks (Teaser Video)
   Ruixuan Wang, Fanxin Kong, Hasshi Sudler, Xun Jiao
  • Brief Industry Paper: Tenma: A Real-time LibOS Developed for Industry Embedded Systems 
   Zhihui Gao, Hui Chen, Wei Ren, Jianhui Huang, Lei Dai, Zichang Lin
  • Brief Industry Paper: LiteOS: Managing Sleep for Low-energy IoT (Teaser Video)
   Chuancai Gu, Tao Yang, Qiulin Chen
  • Brief Industry Paper: AutoToolCSU: CAN Signal Unpacking Tool for Automotive Software (Teaser Video)
   Guoqi Xie, Pingfu Xie, Bo He, Fengnan Huang, Renfa Li
  • Brief Industry Paper: Dissecting the QNX Adaptive Partitioning Scheduler 
   Dakshina Dasari, Arne Hamann, Holger Broede, Michael Pressler, Dirk Ziegenbein
  • Brief Industry Paper: Digital Twin for Dependable Multi-Core Real-Time Systems — Requirements and Open Challenges (Teaser Video)
   Xiaotian Dai, Shuai Zhao, Iain Bate, Alan Burns, Xing Guo, Wanli Chang
  • Work in Progress: Network Attack Detection Towards Smart Factory (Teaser Video)
   Dan Tang, Dongshuo Zhang, Huan Zhao, Dashun Liu, Yudong Yan, Jingwen Chen
  • Work in Progress: Role-based Deep Reinforcement Learning with Information Sharing for Intelligent Unmanned Systems 
   Qingshuang Sun, Yuan Yao, Peng Yi, Xingshe Zhou, Gang Yang
  • Work in Progress: Mobile or FPGA? A Comprehensive Evaluation on Energy Efficiency and a Unified Optimization Framework (Teaser Video)
   Geng Yuan, Peiyan Dong, Mengshu Sun, Wei Niu, Zhengang Li, Yuxuan Cai, Jun Liu, Weiwen Jiang, Xue Lin, Bin Ren, Xulong Tang, Yanzhi Wang
  • Work in Progress: Path-based Graph Partition for Parallel Hardware-accelerated Functional Verification (Teaser Video)
   Peiying Lin, Kenli Li, Zheng Xiao, Cen Chen, Siyang Yu
  • Work in Progress: Topology-based Multilevel Algorithm for Large-scale Task Scheduling in Clouds 
   Minjia Li, Yikun Hu, Cen Chen, Zheng Xiao, Chubo Liu, Kenli Li
  • Work in Progress: Fault Tolerance in a Two-State Regularity-Based Checkpointing System (Teaser Video)
   Elena Torre, Albert M. K. Cheng, Guangli Dai, Pavan Kumar Paluri
  • Work in Progress: Power-aware Scheduling Strategy for Multiple DAGs in the Heterogeneous Cloud (Teaser Video)
   Hui Zhao, Shangshu Li, Quan Wang, Jing Wang
  • Work in Progress: Heart Disease Detection Methodology using E-Stethoscope 
   Sayeda Farzana Aktar, Stefan Andrei, Albert M.K. Cheng
  • Work in Progress: Identifying Unexpected Inter-core Interference Induced by Shared Cache 
   Denis Hoornaert, Shahin Roozkhosh, Renato Mancuso, Marco Caccamo
  • Demo Abstract: A Full-Blown 6TiSCH Network with Partition-based Resource Management for Large-Scale Real-Time Wireless Applications (Teaser Video)
   Jiachen Wang, Tianyu Zhang, Song Han, Xiaobo Sharon Hu
  • Demo Abstract: RT-WPCN: A Multi-hop Real-time Wireless Powered Communication Network (Teaser Video)
   Zelin Yun, Song Han
  • Work already Published: A Schedule Randomization Policy To Mitigate Timing Attacks in WirelessHART Networks (Teaser Video)
   Ankita Samaddar, Arvind Easwaran, Rui Tan